*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, aprilie 06, 2009

INTERESANT - PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA PENTRU MODIFICAREA LEGII 128 (STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC)

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului
Având în vedere necesitatea includerii studiilor universitare de licentă si a studiilor
universitare de masterat printre conditiile necesare pentru ocuparea functiei de profesor în
învătământul preuniversitar si a unor functii didactice auxiliare din învătământul preuniversitar,
tinând seama de faptul că primele promoții au finalizat în acest an ciclul I de studii universitare
de licentă, tinând cont de nevoia de a oferi absolventilor ciclului inferior al liceului, filiera
tehnologică, posibilitatea de a obtine o certificare a calificării profesionale obtinute, în situatia în
care decid să nu mai continue studiile în ciclul suprior al liceului, după încheierea învătământului
obligatoriu,
Pentru eliminarea situațiilor discriminatorii apărute prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1)
lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si
completările ulterioare,
Având în vedere modificarea unor prevederi ale Metodologiei privind miscarea personalului
didactic din învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5743/28.10.2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 760/11.11.2008, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, luând în considerare faptul că, potrivit Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/28.10.2008, în perioada februarie – martie 2009 se derulează activitătile privind constituirea catedrelor, încadrarea personalului didactic titular si vacantarea posturilor didactice/catedrelor pentru sesiunea de pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate,
Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a
căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată si a Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare cu modificările si completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă.
Art.I. Legea învătământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si
se completează după cum urmează:
1. Articolului 23 se completează cu două noi alineate, alineatele (5) si (6) cu următorul
cuprins:
„(5) Absolventii ciclului inferior al liceului care susțin si promovează examenul de
certificare a competențelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 2.
(6) Modul de organizare si desfăsurare a examenului de certificare a competentelor
profesionale se stabileste prin metodologie elaborată si aprobată de Ministerul Educatiei,
Cercetării si Inovării si se dă publicității până la data începerii anului scolar precedent
examenelor”
2. La articolul 151, alineatul (2), literele a) si b) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Personalul didactic este format din:
a) educatoare, profesori pentru învătământul prescolar - în învătământul prescolar;
b) învătători, profesori pentru învătământul primar - în învătământul primar;”
Art. II Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare,
se modifică si se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:
„ a) în învătământul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru
învătământul prescolar;
b) în învătământul primar: învătător/învătătoare; institutor/institutoare; profesor pentru
învătământul primar; profesor”
2. La articolul 7, alineatul (1), literele c), d), e), f) si g) vor avea următorul cuprins:
„ c) pentru functia de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar
pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a
unei instituții de învătământ superior de lungă durată sau de scurtă durată ori de absolvirea cu
diplomă a ciclului I de studii universitare de licentă sau a ciclului II de studii universitare de
masterat ori de absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în
domeniul psihopedagogic si metodic;
d) pentru functia de profesor în învătământul prescolar si preuniversitar obligatoriu - absolvirea,
cu examen de licentă a unei institutii de învătământ superior de lungă durată sau absolvirea cu
diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate în acest
scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum si
îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările si completările ulterioare ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare
de licentă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia
detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire
psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
e) pentru functia de profesor în învătământul liceal si postliceal - absolvirea cu examen de licentă
a unei institutii de învătământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profilul
postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si
jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul
postului, precum si îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare ori absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
f) pentru funcția de maistru instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei scoli postliceale
în domeniu sau absolvirea, cu examen de licentă ori examen de absolvire, a unei institutii de
învătământ superior în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu
durata de cel puțin un an si jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, în profilul postului, precum si îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea
învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare sau absolvirea
cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licentă sau a ciclului II de studii universitare de
masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii
transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru
pregătirea personalului didactic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic - tutore si cadru didactic - mentor -
absolvirea cu examen de licentă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei institutii de
învătământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a
cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate în acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum si
îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările si completările ulterioare ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare
de licentă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia
detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire
psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
3. După litera d) a articolului 7, alineatul 1 se introduc literele d ¹) si d²) , care vor avea
următorul cuprins:
,, d ¹) pentru functia de profesor în învătământul gimnazial, clasele V-VIII si clasele IX-X din
scoala de arte si meserii - absolvirea, cu examen de licentă ori examen de absolvire, a unei
institutii de învătământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic de
profilul postului sau ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin
un an si jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul
postului, precum si îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licentă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
d²) pentru functia de profesor la anul de completare - absolvirea, cu examen de licentă ori
examen de absolvire, a unei institutii de învătământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum si îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare ori absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;”
4. La articolul 8, literele a), b), e), g) si h) vor avea următorul cuprins:
„Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele conditii de studii:
a) pentru functia de bibliotecar, de documentarist si de redactor - absolvirea cu examen de
diplomă a unei institutii de învătământ, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de
învătământ ai căror absolventi au studiat în timpul scolarizării disciplinele de profil din domeniul
biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si alti
absolventi ai învătământului superior de lungă sau scurtă durată, ai ciclului I de studii
universitare sau a ciclului II de studii de masterat, ai învătământului postliceal ori liceal cu
diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de initiere în domeniu;
b) pentru functia de informatician - absolvirea cu diplomă a unei institutii de învătământ superior de lungă sau scurtă durată, de profil sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare sau a ciclului II de studii de masterat, în profilul postului ori a unei unităti de învătământ preuniversitar, de profil;
e) pentru functia de instructor-animator - absolvirea cu diplomă a unei institutii de învătământ
superior de lungă sau scurtă durată ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare
sau a ciclului II de studii de masterat, a unei scoli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a
echivalentului acestuia, ori a altui liceu si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea
atestatului de aptitudini pentru această functie;
g) pentru functia de asistent social - absolvirea unei institutii de învătământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licentă sau de absolvire, ori absolvirea cu diplomă a
ciclului I de studii universitare sau a ciclului II de studii de masterat, în profilul postului sau a
unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de conducători puericultori;
h) pentru functia de corepetitor - absolvirea unei institutii de învătământ superior de profil, de
lungă sau de scurtă durată sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare sau a
ciclului II de studii de masterat, în profilul postului ori a unui liceu de specialitate.”
5. La articolul 10, alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:
„ a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiintarea unor unităti scolare; transferul se efectuează resepctând prevederile art.7, care se aplică în mod corespunzător;
b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeasi localitate sau în localitatea unde îsi
are domiciliul, respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător.”
6. După litera b) a articolului 10 se introduc literele b¹) si b²), care vor avea următorul
cuprins:
,,b¹) Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin
restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități scolare se realizează si din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obtinut media minim sapte la concursul national de
titularizare sau dacă avea media minim sapte la repartitia guvernamentală.
b²) Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didcatic disponibilizat prin restrângere
de actvitate sau prin desfiintarea unor unităti scolare se realizează si între nivelurile de studiu, cu
condiția suplimentară a parcurgerii unui program de perfectionare/ formare continuă în ultimii
cinci ani. ”
7. La articolul 43, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:
„ a) un post de educatoare (institutoare) sau profesor pentru învătământul prescolar pentru fiecare grupă de prescolari sau pentru grupe combinate, în unitătile în care nu se pot constitui grupe separate; la grădinitele cu program prelungit si la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture;
b) un post de învătător (institutor) sau profesor pentru pentru învătământul primar pentru fiecare clasă din învătământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;”
8. La articolul 44, alineatele (2^1) si (4^2) vor avea următorul cuprins:
„(2^1) Învătătorii/institutorii care predau în învătământul primar si profesorii pentru
învătământul primar din scolile cu predare în limba minoritătilor nationale au aceleasi obligatii
de predare ca si învătătorii/institutorii care predau în învătământul primar sau profesorii pentru
învătământul primar care predau potrivit planurilor de învătământ pentru învătământul primar
din scolile cu limba de predare română. Pentru orele efectuate în plus fată de orele predate de
învătătorii/institutorii/profesorii pentru învătământul primar, conform planurilor de învătământ
pentru învătământul primar din scolile cu limba de predare română, acestia sunt remunerati prin plata cu ora.
(4^2) În situatia în care predarea orelor de educatie fizică nu se poate face de profesor cu studii
de specialitate, acestea sunt predate de învătătorul/institutorul/ profesorul clasei.”
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu