*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, martie 03, 2009

AȘA ARATĂ PROIECTUL ORDONANȚEI DE URGENȚĂ (partea referitoare la învățământ)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar


Art. 6. – Salarii de merit, astfel cum sunt acestea reglementate de actele normative, nu se acordă personalului bugetar în anul 2009.
Art. 7. – În anul 2009 pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data constituirii fondului de premiere, nu se aplică prevederile din actele normative în vigoare prin care se reglementează acordarea de premii, cu excepţia premiului anual. Art. 8. – (1) În anul 2009 ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare au obligaţia de a compensa orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din aceste instituţii numai cu timp liber corespunzător, care se acordă în tot cursul anului 2009, cu excepţia celor prestate în luna decembrie a anului 2009 care se pot compensa până la data de 31 ianuarie 2010.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică personalului de specialitate medico-sanitar şi sanitar auxiliar din unităţile sanitare.
Art. 9. – În anul 2009 nu se acordă sporul pentru condiţii vătămătoare acordat personalului bugetar care îşi desfăşoară activitatea în autorităţi şi instituţii publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj.
Art.21. Art. 1 din Legea nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 617 din 18 iulie 2006 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar de stat, care au vârsta de până la 35 ani la data depunerii solicitării, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.”
Art.22. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele acte normative se abrogă:
a) Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 493 din 24 iulie 2007; Legea nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 598 din 11 iulie 2006;
Art.23. Legea nr. 149 din 1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 388 din 8 iunie 2007, se abrogă la data de 1 septembrie 2009

Legea 291 din 7 iulie 2006 se refera la decontarea navetei elevilor si profesorilor
Legea 149 din 1 iunie 2007 se refera la predarea orelor de educatie fizica la clasele I-IV de catre profesorii de educatie fizica.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu