Se încarcă...

*****HG NR. 582/2016*****LEGEA 140/2016 ȘI 141/2016*****OUG NR. 20/2016*****LEGEA NR. 85/2016*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2016-2017*****

marți, august 23, 2016

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DETAȘARE LA CERERE


INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN V A S L U I
                      TELEFON: 0235/311928
                            FAX: 0235/311715
                   e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
                  website : http://isj.vs.edu.ro

        Şedinţa publică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar va avea loc în data de 24 august 2016, în sala de şedinţe a  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui,după următorul program :
   Miercuri, 24  august 2016 
900-910-  educatoare
910-1000-invatatori
1000-1015-limba română
1015-1030-limbi moderne 
1030-1100- matematica,matematică-fizică
1100-1105-chimie,chimie-fizica, fizică,fizică-chimie
1105-1120-biologie, farmacie/biochimie,farmacie/elemente de botanica, farmacie/noţiuni de anatomie şi fiziologie umană, medicina generala/anatomia si fiziologia omului, medicină generală/biochimie, medicină generală/educaţie pentru sănătate
1120-1135- geografie,geografie-istorie
1135-1140-religie
1140-1200- discipline tehnice,economice şi educaţie tehnologică,pregătire instruire practică,activitati de preprofesionalizare, medicină generală,farmacie,medicină generală/management şi legislaţie sanitară,farmacie/management financiar farmaceutic si legislatie
1200-1215- arte, posturi palate şi cluburi
1215-1220-alte discipline
Inspector Şcolar General ,
            prof. Gabriela Plăcintă                                                   Inspectori Şcolari cu Managementul
                                                                                                                   Resurselor Umane
                                                                                                                      prof. Dorina Nemţanu
                                                                                                                    prof. Gheorghe Flueraş
Sursa: ISJ Vaslui

marți, august 02, 2016

DEFINITIVAT 2016

ANUNŢ

PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  se desfășoară în data de 4 AUGUST 2016, la CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI, strada Strada Hușului, nr. 48, Vaslui, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Conform art. 20 (3) din OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de  definitivare în învăţământ, modificată și completată prin prevederile OMECS nr. 5287/2015, accesul candidaţilor în centrul de examen pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45. La prezentarea în centrul de examen, candidaţii vor avea asupra actul de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Președinte Comisie județeană de concurs,
           ISGA, prof. Ana - Cristiana Botan                 
 Inspector Şcolar Dezvoltarea Resursei Umane,

                                                                                                      prof. Gabriela Lisievici
Sursa: ISJ Vaslui

marți, iulie 26, 2016

PROIECT ROFUIP

PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR : Descarcă

miercuri, iulie 20, 2016

LEGEA 140/2016 ȘI LEGEA 141/2016

Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
În vigoare de la 17.07.2016
Articol unic.
Articolul 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 277.(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Bucureşti, 12 iulie 2016.
Nr. 140.

Legea nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
În vigoare de la 17.07.2016
Articol unic.
Articolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)."
2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Bucureşti, 12 iulie 2016.
Nr. 141.